نمونه سوال انشاء چهارم

بسمه تعالی

امتحان انشاء فارسی پایه چهارم دبستان  ...................       در نوبت اوّل سال تحصیلی 90-89

                                         نام :                                               نام خانوادگی:           

 1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  5/0نمره

 الف» درختان با برگ های سبز و ......................  بلند ایستاده بودند.

 ب» اگر.....................و محبت خدا نبود ، هیچ ابری نمی بارید.

 2- مخالف کلمات زیر را بنویسید.  1نمره

   زشت»                         ضعیف»                         کم هوش»                          کهنه»

  3- کلمات هم معنی را به هم وصل کن.  5/1 نمره

کنج                          پُرکار

شیوه                         روش

فعّال                         گوشه

  4- جمع کلمات زیر را بنویسید.  1نمره

             گل»(                           )  طفل»(                     )  فکر» (                      )   درخت»(                            )

  5- زیر کلمه ای که با بقیه ارتباط ندارد خط بکش.  1نمره

                شعر- بیت – قافیه – داستان                                        جنگ – زلزله -  سیل -  گردباد

  6-  با کلمات زیر جمله بسازید.  2نمره

        هنرمند»

        داستان»

        علاقه»

        درس»

  7- شکل کامل کلمه های زیر را بنویسید.  1نمره

                       نگه»(                       )  همره»(                        )مه» (                       )  بوعلی»(                             )

 8- جزء دوم هر یک از کلمات زیر را بنویسید.  1نمره

تندو..................              رنج و.....................              زیر و .......................         خوش ......................

 9- نوشته نا تمام زیر را کامل کن.   1نمره        مدت ها بود که او را ندیده بودم ، تا این که.............................................................

  ۱0- یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب کرده و درباره آن انشاء بنویسید.    10نمره

 الف» راه های درست مصرف کردن و جلو گیری از اسراف را بنویسید.

 ب» شرح حال یکی از دانشمندان ایرانی را بنویسید.

 ج» فصل زمستان را توصیف کنید.

                       مـوفـق بـاشـیـ

/ 0 نظر / 129 بازدید