پرسیدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟

آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است.

گفتم: که چیست محرم؟

باناله گفت: ماه عزای اشرف اولاد آدم است

/ 0 نظر / 4 بازدید