کودکی اندیشید که خدا چه میخورد و چه میپوشد؟!

نجوایی درقلبش گفت:

من غم بندگانم میخورم وگناه آنها را میپوشم ...

 

گفتم ای جنگل پیر تازگی ها چه خبر؟

 

پوزخندی زدو گفت :هیچ کابوس تبر

 

شنیــده بودم که "خاک سرد است".
ایـــن روزها اما انگار
آنقـــدر هوا ســـرد است،
که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را..

زلال که باشی ،

     دیگران سنگهای کف رودخانه ات را می بینند ،

 

                               دست می برند... برمی دارند... و

 

                                            نشانه میگیرند....

 

                                                               درست به سوی خودت....!

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید