پیری برای جمعی سخن میراند.

 

لطیفه ای برای حضار تعریف کرد همه دیوانه وار خندیدند.

بعد از لحظه ای او دوباره همان لطیفه را گفت و تعداد کمتری از حضار خندیدند.

او مجدد لطیفه را تکرار کرد تا اینکه دیگر کسی در جمعیت به آن لطیفه نخندید.

گذشته را فراموش کنید و به جلو نگاه کنید

او لبخندی زد و گفت:

وقتی که نمیتوانید بارها و بارها به لطیفه ای یکسان بخندید،

پس چرا بارها و بارها به گریه و افسوس خوردن در مورد مسئله ای مشابه ادامه میدهید؟

گذشته را فراموش کنید و به جلو نگاه کنید

 

خطا از من است می دانم......

 

از من که سالهاست گفته ام (( ایاک نعبد ))

اما به دیگران هم دل سپرده ام

از من که سالهاست گفته ام (( ایاک نستعین ))

اما به دیگران هم تکیه کرده ام

اما رهایم نکن

بیش از همه دلتنگتم

به اندازه تمام روز های نبودنم............

 

/ 0 نظر / 3 بازدید