امتحان تاریخ ومدنی کلاس پنجم خرداد

دین اسلام از سرزمین .................طلوع کرد 

 2ـ مسلمانان سال هجرت پیامبراز مکّه به ...............مبداءتاریخ خود قراردادند.   

3ـ نخستین کسانی که به دین اسلام ایمان آوردند ازمردان حضرت...........واز زنا ن حضرت ............بودند. 

4ـ حضرت علی (ع)درچه تاریخی به شهادت رسید؟ 

الف:19رمضان سال چهلم هجری□          ب:21رمضان سال چهلم هجری□   

 ج:20رمضان سال چهلم هجری □            د:22رمضان سال چهلم هجری□ 

5ـ چه کسی مذهب شیعه را مذهب رسمی ایران اعلام کرد؟ 

ب:شاه عباس اوّل□                                  الف:شاه سلطان حسین□     

           ج: شاه اسماعیل□                                       د : نادر شاه  افشار□ 

6ـ وکیل الرعایا لقب چه کسی بود؟ 

الف:کریم خان زند□                                     ب:امیرکبیر□     

 ج: شاه عباس□                                          د: شاه اسماعیل□       

7ـ از جملات زیر کدام درست وکدام نادرست است ؟     ص  غ 

الف: امیرکبیر به مدت چهار سال صدر اعظم ایرن شد.□□

ب: یکی از رویداد های مهم دوره قاجاریه انقلاب مشروطیت بود .□□

ج : اسلامی ایران روز22بهمن 1357به پیروزی رسید.□□  

8ـ وقتی کافران نتوانستند مسلمانان راازحبشه بازگردانند به چه کاری دست زدند؟ 

9ـ چرا بعد ازابوبکربه خلافت حضرت علی (ع) ویارانش سکوت کردند؟ 

10ـ امام حسین (ع) علّت هجرت خود را چه می فرماید؟ 

11ـ ملِّی شدن نفت به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟   

12ـ سلسله های ترکی که به مدت 500سال برایران حکومت می کردندرانام ببرید؟ 

13ـ علت های شکست ایران در جنگ های روسیه را بنویسید؟(2مورد)

 مدنی 

1ـ بیش از.............درصد مردم به  جمهوری اسلامی رأی آری دادند. 

2ـ دولٌت وظیفه دارد که ...............رادر کشور اجرا کند. 

3ـ در جمهوری اسلامی ایران مهمترین وظیفه حکومت چیست؟ 

الف:پاسداری ازاسلام □                          ب:نگهبانی ازاستقلال کشور□           ج:بهبود زندگی مردم □                          د: آموزش وپرورش□ 

4ـ بالا ترین درجه ایثار چیست؟ 

الف :انفاق□                                       ب:تعاون□   

 ج:ایثارمال□                                      د:ایثار جان یاشهادت□ 

5ـ از جملات زیرکدام جمله درست وکدام نادرست است؟                  ص  غ

الف:درجامعه اسلامی هرکس دربرابر رفتار دیگران مسئول نمی باشد.□□

ب:بسیج نخستین بار درسال 1358به فرمان امام خمینی ( ره)تشکیل شد□□

/ 0 نظر / 3 بازدید