همیشه آینه ها را حقیر دانستیم

غروب و پنجره ها را فقر دانستیم

همیشه هر چه سوال و هرآنچه پاسخ بود

سزای بودن نان و پنیر دانستیم

همیشه دست گناهی که سرخ و خونین است

برای هرچه گنه ناگزیر دانستیم

به فصل سبر پریدن به اوج آبی ها

پرندگان سفر را اسیر دانستیم

زمین سبز دیار محبت و گل را

ز پشت غفلت سرخی کویر دانستیم

همیشه دیده ما را به عاشقی می خواند

گلی که صحبت او را چه دیر دانستیم

/ 0 نظر / 3 بازدید