[تصویر: 48530726529733676974.gif]


قلب سه نوع است :

یا به دنیا مشغول است و یا به آخرت و یا به مولا . 


اگر با دنیا همساز شد ، سختی و وبال به او می رسد 
و اگر طالب آخرت شد درجات عالیه را کسب خواهد کرد 
و چنان چه مولا را بطلبد دنیا و آخرت و مولا را خواهد داشت .there are three kind of heart
first is busy with world 
second is busy with other world
third is busy with mola


if it is busy with world it will face to difficulties
if it is busy with other world it will gain the higher degrees
and if seeking the mola it will have all

/ 0 نظر / 3 بازدید