عشق یعنی مادر صبر یعنی یک زن مهر یعنی دختر نور یعنی خواهر هرچه هستی عشق یا صبر  مهر یا نور روزت مبارکهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراقلبقلبقلب

/ 0 نظر / 4 بازدید