امتحان تاریخ و مدنی                 اردیبهشت 90                       پایه چهارم

نام و نام خانوادگی                                            دبستان

ردیف

سؤالات تاریخ

بارم

 

 

 

 

1

الف) گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص نمائید.

 کدام گروه از آریایی ها در جنوب ایران ساکن شدند ؟

الف: مادهاO                         ب: پارسO        
 ج: پارت هاO                   د: آشوری هاO

چه کسی دین زرتشت را دین رسمی کشور ایران اعلام کرد ؟

الف:کوروشO               ب: خسروپرویزO   
ج: داریوش O                د: اردشیرO

ایوان مدائن مربوط به کدام حکومت است ؟

الف: ساسانیانO                  ب: اشکانیانO         
ج: هخامنشیان O                 د: مادهاO

پیامبر (ص) به چه کسی نامه نوشت و او را به اسلام دعوت کرد ؟

الف: خسروپرویز O              ب: اردشیر O          
ج: شاپور اولO                     د: خسرو انوشیروانO

2

 

 

 

 

 

2

ب) در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید .

 

- نقاشی موجود بر دیوار غارهای قدیمی ،نشان دهنده ی اهمیت.....در میان مردمان بود .

5/0

فرمان روایان برای برقراری نظم و اداره ی شهرها..........را بوجود آوردند .

5/0

پایتخت هخامنشیان      ....................      بود .

5/0

در جنگ ایران و روم......... سردار ایران و ......... سردار یونان بود و در این جنگ ................ پیروز شد .

75/0

پیروان حضرت نوح (ع) ازمردم.... و دشمنان آن حضرت .... بودند.

5/0

 

 

3

ج) صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 

مجسمه شیر سنگی مربوط به آثار حکومت اشکانیان است.
     صحیحO          غلطO

راه شاهی در زمان داریوش ساخته شد.                               صحیحO          غلطO

5/0

 

 

 

 

 

4

د)به سئوالات زیر پاسخ دهید. 

 

نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند ؟

1

اولین شهرها در کنار کدام رودها بوجود آمدند ؟

1

در زمان ساسانیان ،مردم ایران به چند طبقه تقسیم شدند،نام ببرید؟

1

سه مورد از کارهای داریوش را نام ببرید؟

5/1

پایتخت اشکانیان کدام شهر بود ؟ چرا پایتخت خود را به تیسفون تغییر دادند ؟

1

سه پایه ی اصلی دین زرتشتی را نام ببرید؟

75/.

سوالات درس مدنی

 الف)عبارت های زیر را کامل کنید.

 

 

 

5

مسجد نمونه ی کوچکی از....... است که در آن ............ و نظم و همکاری وجود دارد.

75/0

به خانواده ی بزرگ مسلمانان  .................. می گویند .

5/0

سال ایرانی از ................. شروع می شود و ...............به پایان می رسد .

5/0

زبان و خط رسمی کشور ایران........................ است .

25/.

ب) پاسخ دهید.

 

 

 

 

 

6

معنی نظم چیست ؟

1

چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

1

در مسجد چگونه نماز جماعت می خوانند ؟

1

ملت ایران چه چیزهای مشترکی دارند ؟

1

اگر مسلمانان جهان با هم متحد باشند چه می شود ؟

1

پیغمبر اسلام( ص )در مورد رسیدگی به فریاد مظلومان چه می فرمایند ؟

/ 0 نظر / 3 بازدید