السلام ای وادی کرببلا

 السلام ای سرزمین پر بلا

 السلام ای جلوه گاه ذوالمنن

 السلام ای کشته های بی کفن 

 السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه زهرا داغ عالم شد .

 

باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست

 

 

 

باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست

 

 

 

آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست

 

 

 

همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا شکست

 

 

 

محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است

 

 

 

 سلام من به محرم

 

  ســـلام مــن بــه مـحـرم، مـحـرم گــــل زهــرا

 

  بـه لطـمه هـای ملائـک بـه مــاتـم گــل زهـرا

 

  سـلام مـن بـه مـحـرم بـه تشنـگی عـجـیـبـش

 

  بـه بـوی سیـب زمـینِ غـم و حـسین غریـبش

 

  سلام من بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدی

 

  به چشم کاسه ی خون وبه شال ماتم مـهـدی

 

  سـلام من بــه مـحـرم  بـه کـربـلا و جـلالــش

 

  به لحظه های پـرازحزن غرق درد و ملامش

 

  سـلام مـن بـه مـحـرم بـه حـال خستـه زیـنـب

 

 بـه بــی نـهــایــت داغ  دل شـکــستــه زیـنـب

 

  سلام من به محرم به دست ومشک ابوالفضل

 

  بـه نـا امیـدی سقـا بـه سـوز اشـک ابوالفضل

 

  سـلام مـن بـه مـحـرم بـه قــد و قـا مـت اکـبـر

 

 بـه کـام خـشک اذان گـوی زیـر نـیزه و خنجر

 

  سلام من به محرم به دسـت و بـا زوی قـاسم

 

  به شوق شهد شهادت حنـای گـیـسـوی قـاسم

 

 سـلام مـن بـه مـحـرم بـه گـاهـواره ی اصـغـر

 

  به اشک خجلت شاه و گـلـوی پـاره ی اصـغـر

 

  سـلام مـن بـه مـحـرم به اضـطـراب سـکـیـنـه

 

 بـه آن مـلـیـکـه، کـه رویش ندیده چشم مدینه

 

  سـلام مـن بـه مـحـرم بـه عـا شـقـی زهـیـرش

 

 بـه بـاز گـشـتـن حُر و عروج خـتـم به خیرش

 

  سلام من بـه محرم  بـه مسـلـم و به حـبـیـبش

 

  به رو سپیدی جوُن و به بوی عطر عجیـبـش

 

  سلام من بـه محرم  بـه زنگ مـحـمـل زیـنـب

 

  بــه پـاره، پـاره تــن بــی سـر مـقـابـل زیـنـب

 

 سلام من به محـرم  به شـور و حـال عیـانـش

 

  سلام من به حسـیـن و به اشک سینه زنـانش

 

/ 0 نظر / 3 بازدید