سخن بزرگان

امام هادی (ع) :
دنیا بازاریست که برخی در آن سود می کنند و برخی ضرر .
World is a market in which some gain and some lose

امام رضا (ع) :

به گونه ای برای دنیا تلاش کن که گویی برای همیشه زنده ای و به گونه ای برای آخرت خود تلاش کن که انگار فردا خواهی مرد .

Work for the world as if you would be alive forever , and work
for the Hereafter as if you would die tomorrow

 امام علی (ع) :

بهترین نعمت سلامتی است و بهترین چیز در قلب مومن ، اعتقاد به خداست .

The best favor is health and the best thing which could fill man's heart I belief in God


ضرب المثلهای انگلیسی به فارسی

سیلی نقد به ز حلوای نسیه    A bird at hand is worth ten on the bush

 مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد   : a burnt child dreads the fire

آنچه کنی به خود کنی گرهمه نیک و بد کنی  as you make your bed so you lie on it 

دو صد گفته چون نیم کردار نیست      actions speak louder than words

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است           charity begins at home

کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس باهمجنس پرواز birds of a feather flock together

 

/ 0 نظر / 3 بازدید