ببین... نبین...


بلبل را ببین که حتی در قفس هم می خواند.

پروانه را ببین که حتی با وجود کوتاهی عمر، از پرواز دست نمی کشد.

طاووس را ببین که زشتی پاهایش، افسرده اش نساخته.

زرافه را ببین که هرگز گردن کشی نمی کند.

کرم را ببین که بی دست و پا بودنش، او را از حرکت باز نداشته.

جغد را ببین که شب ها چگونه به مراقبه مشغول است.

عقاب را ببین که چگونه چشمانش را به هدفش دوخته است.

سگ را ببین که تو نجسش می خوانی اما او به تو وفادار مانده.

گوسفند را ببین که چگونه قربانی خوشی ها و نا خوشی های توست.

زنبور را ببین که چگونه از گل شهد برمی آورد و از دشمن دمار.

لاک پشت را ببین که چگونه شجاعانه به جای لاک دیگران درلاک خود پنهان شده.

پشه را ببین که چگونه غرور و عظمت تو را در هم می شکند و خشم نهفته ات را بیرون می ریزد.

ماهی را ببین که چگونه سودای کرمی کوچک او را به دام می اندازد.

اسب را ببین که چگونه از روی نجابت به ولی نعمت خود خدمت می کند.


و اما:

کرکس را نبین که پیوسته در انتظار مرگ دیگران است.

طوطی را نبین چرا که بی اندیشه هر گفته ای را تکرار می کند.

کفتار را نبین چرا که خفت ریزه خواری می کشد.

ملخ را نبین چرا که تاراجگر زحمات دیگران است.

عنکبوت را نبین چرا که تنها به فکر بنای خانه ی خود است.

عقرب را نبین چرا که در دشواری ها به جای حل مسئله، حلال مسئله را می کشد.

و پرندگان را ببین که چگونه به هنگام آشامیدن، نظری نیز به آسمان دارند.
/ 0 نظر / 3 بازدید