معمای پروفسور حسابی :

 

سه نفر برای خرید ساعتی به ساعت فروشی مراجعه می کنند.

قیمت ساعت ۳۰هزار تومان بوده است .

هر کدام نفری ۱۰ هزار تومان پرداخت می کنندتا آن ساعت را خریداری نمایند.

بعد از رفتن آن ها اما،صاحب مغازه به شاگردش می گوید:

قیمت واقعی ساعت ۲۵هزار تومان بوده ، این ۵هزار تومان را بگیر و به آن ها باز گردان.

شاگرد۲هزار تومان را برای خود برداشته و ۳هزار تومان را به آنها بر میگرداند.

حال هر کدام از آن ها نفری ۹هزار تومان پرداخت کرده اند که ۳×۹میشود۲۷

این به علاوه آن دو هزارتومان که پیش شاگرد است جمعا ۲۹هزارتومان می شود...

هزار تومان باقی مانده امّا ، کجاست؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید