روشهای حل مساله

 

حل مسئله از دو جنبه اهمیت دارد:

۱-از اهداف مهارتی در آموزش ریاضییات است.

۲-انجام هر فعالیت یا پاسخ دادن به سوال ها و یا تمرین های ریاضی به نوعی حل مسئله است.

مسئله و تلاش برای حل آن جزئی از زندگی هر فرد است.ودر واقع فرایند برخورد با شرایط


زتدگی را حل مسئله می نامند.


دو دیدگاه در آموزش ریاضی در مورد حل مسئله

۱- ریاضی را آموزش دهیم تا به کمک آن دانش آموزان مسئله حل کنند.

۲- آموزش ریاضی را از طریق حل مسئله انجام دهیم.

معلمان ریاضی عزیز همه آگاه هستند که کتاب های ریاضی ابتدایی و راهنمایی فعلی در واقع با

همان دیدگاه اول برنامه ریزی شده اند .یعنی ابتدا معلم ریاضی مفاهیم را آموزش می دهد بعد

تکنیک ها و قواعد و بعد از کسب مهارت در انجام تکنیک ها تعدادی مسئله مطرح می شوند تا

دانش آموز با توجه به دانش ریاضی خود به آن ها پاسخ بدهد.(همون جوری که همه مون آموزش

ریاضی دیدیم)


اما در دیدگاه دوم حل مسئله در آغاز فرایند آموزش صورت می گیرد.

یعنی در واقع معلم با طرح یک مسئله و به چالش انداختن ذهن دانش آموزان شرایط برای

آموزش را مهیا می کندو دانش آموز با درگیر شدن در فرآیند حل مسئله به تدریج مفهوم و با

دانش مورد نظر را مرحله به مرحله تولید می کند و ضمن حل مسئله یک موضوع تازه از ریاضیات

را فرا می گیرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید