هفت نصیحت مولانا

•  گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن (مثل رود)

•  باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)

•  اگرکسی اشتباه کردآن رابه پوشان (مثل شب)

•  وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

•  متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)

•  بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا )

•  اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه )

 

/ 0 نظر / 3 بازدید