اگر قرار بود یک بار دیگر ..........

اگر قرار بود یک بار دیگر فرزندمرا بزرگ کنم ، انگشتم را کم تر به نشانه ی تهدید به سوی او می گرفتم .

کم تر به ادب کردن او می اندیشیدم و در مقابل ،

بیش تر به برقراری ارتباط با او اهمیت می دادم .

کم تر به ساعتم نگاه می کردم و چشم هایم را بیشتر برای نگاه کردن به او به کار می گرفتم .

با او بیش تر به گردش می رفتم ،

و

بادبادکهای بیش تری به آسمان می فرستادم .

کم تر خودم را جدی می گرفتم ،

اما

جدی تر با اوبازی می کردم .دشت های بیش تری را با وی می پیمودم ،

و

ستارگان بیش تری را با او تماشا می کردم .

کم تر اورا می کشیدم که تندتر راه برود ،

و

بیش تر در آغوشش می کشیدم .

رفتار خشک و سخت گیرانه ام را کم تر به کار می بردم،

و در عوض،

بیش تر حما یتش می کردم .

به جای فکر کردن به ساختن خانه ، اعتماد به او را می ساختم ،

و به جای اینکه عشق به قدرت را در خود رشد دهم ، قدرت عشق ورزیدن را در خود پرورش می دادم .

بچه ها منتظر نگاههای پرمهرمان هستند،

 پس به جای ایراد گرفتن از هم و دنبال مقصر گشتن ، بیایید سرمشق و الگوی آنها با شیم و با همکاری و همیاری فردای با نشاطی را برای دلبندانمان بسازیم .

.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید