زنگ اخر دنیا کی می خورد؟

خدا می داند،ولی........................ آن روز که آخرین زنگ دنیا می خورد

دیگر نه می شود تقلب کرد ونه می شود سرکسی را کلاه گذاشت.

آن روز تازه می فهمیم دنیا با همه بزرگی اش از جلسه امتحان هم کوچکتر بود.

آنروز تازه می فهمیم که زندگی عجب سوال سختی بود ،

سوالی که بیش از یک بار نمی توان به آن پاسخ داد.

خدا کند آنروز که آخرین زنگ دنیا می خورد،

روی تخته سیاه قیامت اسم ما را جزء خوبها بنویسند.

خدا کند حواسمان بوده باشد وزنگهای تفریح آنقدر در حیاط نمانده باشیم

که حیات یادمان رفته باشد. خدا کند که دفتر زندگیمان را جلد کرده باشیم

وبدانیم دنیا چرک نویسی بیش نیست.

    پنجره

/ 0 نظر / 3 بازدید