اسامی اعداد خیلی خیلی بزرگ

بیلیون = 10به توان 9
تریلیون =10 به توان 12
کوادریلیون =10 به توان 15
کونیتیلیون =10 به توان 18
سکستیلیون =10 به توان 21
سپتیلیون =10 به توان 24
اکتیلیون =10 به توان 27
نونیلیون =10 به توان 30
دسیلیون =10 به توان 32
اندسیلیون =10 به توان 36
دیودسیلیون =10 به توان 39
تری دسیلیون =10 به توان 42
کوتوارد دسیلیون =10 به توان 45
کواین دسیلیون =10 به توان 48
--- دسیلیون =10 به توان 51
سپتن دسیلیون =10 به توان 54
اکتودسیلین =10 به توان 57
نووم دسیلیون =10 به توان 60
ویجنیتیلیون = 10 به توان 61

/ 0 نظر / 3 بازدید