نمونه سئوال ریاضی... اردیبهشت 90

نمونه سوالات ریاضی

 

1-با رقم و با حروف بنویسید.

 

سیصد میلیون و چهارصدو سی و پنج هزار

 

705000000001

 

 

2 – مریم کاسه ای را با 9 لیوان آب پر کرد . گنجایش لیوان چه کسری از گنجایش کاسه است ؟

 

 

3 – من چه شکلی ام ؟

 هر دوضلع متوالی ام بر هم عمودند ، دو قطرم با هم مساوی و بر هم عمودند . شکلم را رسم کن .

 

 

 

4 – با رقم های 8 ، 5 ، 3 عددهای سه رقمی بنویس که بر 5 بخش پذیر باشند .

 

 

5 – شهاب با یک قطعه سیم به طول 44 سانتی متر یک لوزی ساخته است . طول هر ضلع لوزی چند سانتی متر است ؟

 

 

6 – جمله های صحیح را با (ص) و جمله های غلط را با (غ) مشخص کنید .

 

-         هر مربع ، یک لوزی است . (          )

 

-         در هر متوازی الاضلاع قطرها بر هم عمودند. (            )

 

-         در مربع دو ضلع روبرو بر هم عمودند . (           )

 

-         در مستطیل قطرها با هم برابرند . (            )

 

7 – باغی است به شکل مستطیل که طول آن 315 متر و عرض آن 153 متر کم تر از طول آن است . محیط این باغ چند متر است ؟

 

 

 

8 – با 75800 تومان حداکثر جند دفتر 850 تومانی سیمی می توانیم بخریم و چند تومان برایمان باقی می ماند ؟

 

 

 

9 – امیر از کتابخانه مدرسه یک کتاب گرفت . این کتاب 145 صفحه دارد . او هفته ی گذشته 43 صفحه و این هفته 54 صفحه از آن را خوانده است . او چند صفحه را نخوانده است ؟

 

 

 

10 – در بین اعداد زیر دور اعدادی که بر2 بخش پذیر هستند و زیر اعدادی که بر 5 بخش پذیر هستند خط بکشید .

 

                                                        343 -  276 – 960 – 570 – 238

 

11 – یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن 3 سانتی متر باشد .

 

 

 

12 – پاره خطی به طول 4 سانتی متر رسم کرده و خط (م  و ) را بر آن عمود کنید .

 

 

 

13 – در تقسیمی مقسوم 47050 و مقسوم علیه 52 است در این تقسیم خارج قسمت و باقیمانده را به دست آورده و عبارت های درستی آن را بنویسید .

 

 

 

14 –  مجموع و اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد سه رقمی را در هم ضرب کنید و جواب را به دست آورید  

 

 

 

15 – ذوزنقه ای رسم کنید که دارای یک زاویه ی قائمه باشد .  

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید