مردم اغلب بی انصاف, بی منطق و خود محورند
ولی آنان را ببخش.

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند,
ولی مهربان باش .

اگر موفق باشی دوستانی دروغین ودشمنانی حقیقی خواهی یافت,
ولی موفق باش.

اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند,

ولی شریف و درستکار باش .

آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند,
ولی سازنده باش .

اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند,
ولی شادمان باش .

نیکی های درونت را فراموش می کنند.

ولی نیکوکار باش .

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد
ودر نهایت می بینی

 
 هر آنچه هست همواره میان "تو و خداوند" است

نه میان تو و مردم 
 

چه کسی تو را به خاطر خودت دوست دارد؟

 

به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند نه به
خاطر جذابیتهای ظاهریت

 ________________________________

who calls you back when you hang up on him

 کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی

________________________________

 who will stay awake just to watch you sleep

کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند

________________________________

wait for the guy who kisses your forehead

در انتظار کسی باش که مایل باشد پیشانی تو را ببوسد[حمایتگر تو باشد]

 ________________________________

who wants to show you off to world when you are in your sweats

کسی که مایل باشد  حتی  در زمانی که درساده ترین لباس  هستی تورا به دنیا نشان دهد

________________________________

 who holds your hand in front of his friends

کسی که دست تو را در مقابل دوستانش در دست بگیرد

________________________________

wait for the one who is constantly reminding you how much he cares
about you and how lucky he is to have you

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد توبیاورد که تا چه اندازه برایش مهم
هستی و نگران توست و

چه قدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد